English French German Italian Portuguese Russian Spanish
   
Перегляди статей
319431
   

Кецик У.В. ПРОФЕСІЙНО СПРЯМОВАНЕ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВНЗ

 

Сучасні умови життя потребують підготовки висококваліфікованих спеціалістів для усіх галузей господарства, які б вільно володіли щонайменше однією іноземною мовою як засобом професійно-орієнтованого міжкультурного спілкування.

Навчання іноземної мови у ВНЗ слід пов'язувати з майбутньою професією студентів. Такий підхід особливо важливий для немовних факультетів, де при вивченні іноземної мови наголос робиться не на граматичній чи фонетичній правильності висловлювань, а на вмінні студента спілкуватися у тій чи іншій сферах. Метою кожного заняття повинна стати практика, в ході якої студенти мають можливість застосовувати отримані на заняттях знання з майбутньої спеціальності. Такою практикою можуть бути рольові ігри, які завжди викликають зацікавленість та активність студентів.

Важливе методологічне значення у підготовці майбутніх фахівців має комунікативний підхід, оскільки саме він дає можливість оволодіти мовою як одним із найважливіших засобів їхнього професійного становлення й обґрунтувати загальні принципи навчання іноземних мов. Комунікативний підхід спрямований на створення необхідних умов для навчальної та професійної діяльності студентів.

Для ефективного навчання студентів професійного спілкування на етапі спеціалізації доцільним є застосування на початковому етапі імпліцитної професіоналізації шляхом інтегрованого навчання студентів частини відібраного професійного лексичного мінімуму - специфічної професійної лексики - у непрофесійних сферах спілкування.

Інтегроване навчання професійної лексики досягається шляхом використанням комплексу вправ, розроблених на основі комунікативного підходу і спрямованих на поетапне формування лексичних навичок та усномовленнєвих умінь непрофесійного спілкування із засвоєнням специфічної професійної лексики з урахуванням диференціації вправ залежно від типологічних особливостей відібраної професійної лексики.

Важлива роль у засвоєнні іноземної мови надається комунікативним умінням і навичкам, які формуються на основі мовних, лінгвокраїнознавчих, соціокультурних знань, і до яких відносяться:

- уміння реалізувати усно-мовленнєве спілкування в стандартних ситуаціях у межах навчально-трудової, побутової, культурної сфер спілкування; володіння студентами діалогічним і монологічним мовленням;

- уміння сприймати на слух і розуміти професійно орієнтовані тексти;

- уміння читати і розуміти зміст нескладних автентичних текстів різних жанрів і видів; науково-популярні матеріали професійного спрямування та спеціальну навчально-технічну літературу;

- уміння письмово оформляти і передавати елементарну інформацію, зокрема писати особистого листа; володіння офіційно-діловим та науковим стилями.

Таким чином, процес оволодіння іноземною мовою в умовах здобуття фахової освіти у вищій школі ґрунтується на пізнавально-комунікативній діяльності.

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ